Rejestry ewidencje

Szkoła prowadzi:

 • ewidencję uczniów,

 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw maturalnych i ich duplikatów,

 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,

 • ewidencję akt osobowych pracowników,

 • księgę kontroli wewnętrznej,

 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

 • księgi arkuszy ocen,

 • księgi inwentarzowe,

 • księgę druków ścisłego zarachowania,

 • rejestr zamówień publicznych i remontów,

 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,

 • rejestr skarg i wniosków,

 • rejestr stypendiów socjalnych,

 • rejestr protokołów pokontrolnych,

 • rejestr wypadków słuchaczy i pracowników,

 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,

 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

 • szkolną składnicę akt.

Dane z rejestrów, które zawierają dane podlegające ochronie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO), USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. 

Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019, poz. 1429 z późn. zm.).


Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Katowicach przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do środy w godzinach 11.00-19.00, w piątki w godzinach 9.00-17.00, w soboty, w które odbywają się zajęcia w godzinach 8.00-15.30.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

XIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. 3 Maja 42
40-097 Katowice

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Sroka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2014 17:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysława Torka
Ilość wyświetleń: 1107
12 listopada 2019 13:23 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.
12 listopada 2019 13:21 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.
12 listopada 2019 13:19 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.