Kontrole

Kontrole 

 • 05.01–2.03.2009 – Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice: gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 • 30.08.– 31.08.2010 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli: organizacja egzaminu dojrzałości przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Śląskim Kuratorze Oświaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych  w Katowicach,  ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice; obserwacja przebiegu części ustnej egzaminu dojrzałości przeprowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Śląskim Kuratorze Oświaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach.
 • 04.11.2010 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli: prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.
 • 07.02.2011 – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli: ocena pracy dyrektora.
 • 08.02. – 09.02.2011 – Kontrola Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice: ocena pracy dyrektora, realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art. 34a ust.2 pkt. 2-3, art. 39 ust. 1 pkt.1,3,4,6,7 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt. 2 – 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm) oraz rozporządzenie MEN z dnia 28 lipca 2009r. zmieniające w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy (Dz.U. Nr 123, poz.l022);

-        Uchwała XXXVII/777/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

-        Uchwała Nr XLII/870/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • 19.04.2012 – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach: prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych.
 • 09.10.– 05.11.2012 – Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wydziału Kontroli Płatników Składek w Chorzowie: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 • 22.11.2012 – Kontrola Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice: stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi – prowadzenie dokumentacji kadrowej.
 • 25.11.–23.12.2013 – Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice: realizacja dochodów i wydatków, sprawy organizacyjno – kadrowe w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 • 21.07.– 08.09.2014 – Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice: prowadzenie przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej.
 • 9.11.2017 - 24.11.2017 - Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wydziału Kontroli Płatników Składek w Chorzowie. zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 • 30.09.2019 - Rekontrola Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice: prowadzenie przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Sroka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2014 18:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysława Torka
Ilość wyświetleń: 1116
16 października 2019 15:56 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.
15 marca 2015 13:44 (Władysława Torka) - Zmiana treści zakładki.
30 września 2014 18:53 (Władysława Torka) - Zmiana treści zakładki.