nabór na stanowisko samodzielnego referenta

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

I. Określenie stanowiska urzędniczego : samodzielny referent w Zespole Szkół Ogólnokształcacych dla Dorosłych w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-097, ul. 3 Maja 42

II. Informacja: w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano Panią Małgorzatę Szczotkę, zamieszkałą w Katowicach.

III. Uzasadnienie: Kandydatka posiada kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie powierzonych zadań na oferowanym stanowisku. Pani Małgorzata Szczotka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Ogólnokształcaćych dla Dorosłych w Katowicach.


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH W KATOWICACH

OFERTA 1/2019

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych z siedzibą w Katowicach ul. 3 Maja 42 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

1. Ogólne informacje o warunkach pracy:

-      stanowisko: samodzielny referent

-      miejsce pracy: sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach ul. 3 Maja 42

-      wymiar etatu: 0,75 etatu

-      rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę od 1.09.2019 r.

-      pierwsza umowa na czas określony

-      praca o charakterze biurowym przy monitorze komputerowym w systemie jednozmianowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2019 r. wynosił mniej niż 6%.
W budynku brak podjazdów dla wózków inwalidzkich i windy, wejście do budynku po schodach.

2. Wymagania niezbędne:

-      obywatelstwo polskie (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, jeżeli posiada  znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).

-      posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

-      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-      zgoda na przetwarzanie danych osobowych

-      wykształcenie: średnie i 4 letni staż pracy

-      bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu Office

3. Wymagania dodatkowe:

-      doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych

-      znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej

-      samodzielność, obowiązkowość, dokładność , punktualność, kreatywność, komunikatywność,

-      umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole,

-      umiejętność organizacji pracy.

4. Zakres zadań na stanowisku:

-      obsługa kadrowa szkoły;

-      bieżąca znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących funkcjonowania jednostki;

-      prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników szkoły;

-      przekazywanie do CUW informacji dotyczących wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-      przygotowywanie dokumentacji pracowników dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;

-      sporządzanie umów cywilno-prawnych;

-      prowadzenie ewidencji badań okresowych pracowników oraz szkoleń BHP;

-      wypisywanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia;

-      prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi;

-      sporządzanie list obecności na każdy miesiąc pracowników A i O oraz nadzór nad dyscypliną przychodzenia i wychodzenia z pracy;

-      prowadzenie rejestru absencji chorobowej;

-      prowadzenie rejestrów urlopów okolicznościowych oraz nieobecności z art. 188;

-      sporządzanie sprawozdań dotyczących obsługi BHP w zakresie pracowników i inne;

-      współpraca z CUW w zakresie rozliczania dochodów;

-      sporządzanie zamówień na podstawie złożonych zapotrzebowań;

-      przygotowywanie faktur pod względem opisu w celu przekazania do CUW;

-      przygotowanie materiałów do opracowania planów finansowych oraz pomoc przy bieżącej analizie realizacji wydatków;

-      prowadzenie ewidencji środków ochrony osobistej pracowników (zamawianie i wydawanie);

-      zlecenia okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i instalacji;

-      prowadzenie księgi środków trwałych oraz ksiąg inwentarzowych.

5.  Wymagane dokumenty:

-     podanie przyjęcie o pracę;

-     życiorys – curriculum vitae;

-     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

-     kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie;

-     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie;

-     kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach lub kursach;

-     oświadczenia kandydata:

  • o niekaralności ściganej z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-     kserokopia dokumentu o niepełnosprawności (jeżeli kandydat taki posiada)

-      referencje, świadectwa pracy pracy.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Dyrektor Zespołu Szkół ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach, ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice

Dane będą przetwarzane do niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

-      Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz. 1040 z późn. zm.)

-      Ustawy z 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2018 r poz. 1260 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji oraz nie ujętych w protokole naboru można odebrać osobiście w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze wyboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem oraz numerem kontaktowym z adnotacją „Nabór na stanowisko: samodzielny referent w Zespole Szkół ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach” w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 – 17.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach  ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice.

Dokumenty należy złożyć do dnia 26 sierpnia 2019 do godz. 10.00 w przypadku przesłania dokumentów pocztą ważny jest dzień wpływu do szkoły. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP szkoły pod adresem: www.zsoddsuperszkolna.pl .

 


Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Sroka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2019 00:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Sroka
Ilość wyświetleń: 386
29 sierpnia 2019 00:40 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.
13 sierpnia 2019 00:52 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.
13 sierpnia 2019 00:42 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.